opz barevne 72dpi

Slide background

ROZUM A CIT PRO ŠKOLY

Praha
Střední Čechy

projekt@rozumacitproskoly.cz | +420 603 347 250

DĚTI A ÚZKOST. Téma, které nahání rodičům strach a způsobuje stísněný pocit.

… a také téma, které je v současné době více než aktuální. Děti se vrací do škol po dvou měsících distanční výuky. My, dospělí, předpokládáme, že se děti těší na své spolužáky a návrat do školních lavic vítají. Mnohé děti ale prožívají v těchto dnech velké úzkosti s tímto návratem spojené. Předpokládáme, že dopady distanční výuky, nucené sociální izolace a ztráty základních školních návyků budou jedním z témat, se kterými se budeme na školách zapojených do projektu Rozum a Cit pro školy často potkávat.

Věříme, že následující text může být inspirací, jak na úzkost u dětí nahlížet a především, jak s ní pracovat, ať už jste v pozici rodiče nebo učitele…

Hlavním důvodem, proč máme z úzkostí tak velký strach je fakt, že vyvolávají velké NEZNÁMO. Uvádí nás do silné nejistoty a pocitu ztráty kontroly nad vlastním životem. Nevíme, CO SE DĚJE, PROČ SE TO DĚJE A CO SE S TÍM DÁ UDĚLAT.

Přestože úzkost je častokrát komplexním a velmi složitým problémem, v mnoha případech můžeme naše děti jednoduše podpořit a z úzkosti je postupnými kroky vyvést.

Autor textu: Mgr. Petra Flemrová, odborný garant pro školy

...přečíst celý článek

DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ – z aktuálních doporučení České školní inspekce

Distanční vzdělávání se během letošního roku stalo nedílnou součástí našich životů. Na novou situaci reagujeme i v rámci projektu Rozum a Cit pro školy a do vznikající metodiky aktuálně zařazujeme kapitolu věnující se dětem s problémy v učení a chování ve škole v režimu domácího vzdělávání.

Děti s problémy v učení, které potřebují i za běžného režimu prezenční výuky pomoc rodičů, učitelů a asistentů patří mezi skupiny dětí, pro které je distanční výuka extrémně náročná. Pokud k této skutečnosti přistupuje ještě nějaká další komplikace, např. nedostatečné technické vybavení rodiny nebo chybějící podpora rodičů, dostávají se tyto děti do pasti a jejich potíže se prohlubují.

Na začátku listopadu 2020 vyšla tematická zpráva České školní inspekce, která velmi přehledně prezentuje závěry dotazníkového šetření zaměřeného na reflexi období distančního vzdělávání ve 2.pololetí školního roku 2019/2020, a to z pohledu žáků i pedagogů. Na základě těchto zjištění zároveň formuluje základní doporučení pro tento typ výuky.

Souhrn doporučení pro školy uvedený v této zprávě je velmi inspirativní, zároveň přehledný a doplněný o odkazy na konkrétní metodickou inspiraci (webináře, články, podcasty atd.).

Zmiňovaný průzkum vedl k závěru, že prvním předpokladem efektivity on-line výuky je její organizační zvládnutí.

autor textu: Mgr. Pavlína Sadilová, odborný garant projektu

...přečíst celý článek

PROJEKT "JEDE" COVIDU NAVZDORY!

I když tu máme zřejmě druhou vlnu COVID 19 a ještě nás čeká krušný podzim, nezahálíme. Každý manažer projektu musí být připraven i na krizový plán. A my věříme, že dokážeme aktivity projektu přizpůsobit tak, že projekt zrealizujeme a možná ještě obohatíme, právě díky pandemii COVID 19, o nové prvky.

Během léta jsme nezaháleli. V rámci projektů Rozum a Cit pro školy a Rozum a Cit pro školy v Praze se začala na svět klubat metodika, která by měla být od podzimu ověřována v praxi.

Podařilo se nám navázat spolupráci s odborníky specializujícími se na témata, která trápí nejednoho pedagoga nebo rodiče. Každý z nich přispěl do připravovaného materiálu nejen svými odbornými, ale především praktickými zkušenostmi a tipy pro pedagogické pracovníky - na co se v daném tématu zaměřit, jak případný problém identifikovat, kam se obrátit pro další odbornou pomoc atd.

autor textu: Mgr. Pavlína Sadilová, odborný garant projektu

...přečíst celý článek

KOUČOVACÍ PŘÍSTUP - GROW

Využití "koučovacího přístupu" ke zlepšení komunikace (nejen) ve školách V minulých článcích jsme se zamýšleli nad důsledky "koronavirového zemětřesení" a zvýšenými nároky na komunikaci v krizovém období. Odhalili jsme jedno z komunikačních "kouzel" - umění kladení otevřených otázek. Dnes přidáme další "kouzelný" dílek do skládačky s názvem efektivní komunikace. Tím dílkem je tzv. "koučovací přístup".

Co se vlastně pod pojmem "koučovací přístup" skrývá? Je to specifické vedení rozhovoru, které zajišťuje nejen efektivní komunikaci, ale také vede ke

  • zvyšování sebevědomí těch, se kterými mluvíme, ať už jde o děti nebo dospělé - že to, co dělají, dělají dobře, protože vědí, proč to dělají, protože jdou svou vlastní cestou, která jim dává smysl

  • posilování jejich vnitřní motivace

  • zvyšování jejich samostatnosti při plnění úkolů, zejména samostatného rozhodování

  • zvyšování jejich výkonnosti/efektivity.

autor textu: Mgr. Pavlína Sadilová, odborný garant projektu

...přečíst celý článek

KOMUNIKACE, KOMUNIKACE, KOMUNIKACE… O TÉ TO VŠECHNO JE…

V průběhu posledních měsíců, které jsme v minulém článku nazvali kovidovým zemětřesením, se ukázalo, jak zásadní roli v nestandardní době hrála fungující komunikace, a to nejen ve školství, na které se projekty Rozum a Cit pro školy a Rozum a Cit pro školy v Praze zaměřují.

KOMUNIKACE, KOMUNIKACE, KOMUNIKACE… O TÉ TO VŠECHNO BYLO…

V období covidové karantény se všechny naše světy najednou propojily; naše role ztratily význam; každý z nás byl primárně „člověkem“. Začali jsme si uvědomovat rozdíly v našich možnostech, učili jsme se brát ohledy na ostatní, učili jsme se identifikovat potřeby, rizika, překážky a zároveň hledat způsoby, jak je překonat. Začali jsme se víc zajímat o ostatní, začali jsme klást spoustu otázek. Proč nemůžeš? Jak ti můžu pomoci? Jak by to šlo? Co potřebuješ k tomu, aby ses mohl připojit? Co ti brání na tom pracovat? Padala spousta otázek a spousta odpovědí, rozvíjela se spousta rozhovorů, díky kterým jsme měli možnost poznávat a rozvíjet sebe i ostatní, díky kterým jsme se učili pojmenovávat naše potřeby, plánovat, pracovat se svým přirozeným biorytmem, optimálně využívat svůj potenciál i přijímat zodpovědnost za svá rozhodnutí.

autor textu: Mgr. Pavlína Sadilová, odborný garant projektu

...přečíst celý článek

POZITIVNÍ PŘÍNOS KOVIDOVÉHO "ZEMĚTŘESENÍ"

(nejen) pro školství a projekt Rozum a Cit pro školy… 

Naše země se postupně probouzí k životu po období nucené pauzy způsobené pandemií nového koronaviru. Míra stresu, kterou toto období přineslo, je podobná té, jakou zažívají lidé při živelných katastrofách. Možná bychom tedy mohli situaci metaforicky nazvat "kovidovým zemětřesením".

Zasáhlo snad všechny oblasti našeho života, školství nevyjímaje. Důsledky onoho pomyslného zemětřesení právě ve školství dolehly na mnohé z nás, bez ohledu na to, jestli jsme v roli žáka, studenta, rodiče, prarodiče, pedagoga nebo zaměstnavatele rodičů dětí, které zůstaly díky uzavření škol doma. Kovidovým zemětřesením byly citelně narušeny základy generacemi a léty zažitých, zautomatizovaných a v řadě případů i nedotknutelných procesů. Byly a jsou bazálně ohroženy naše jistoty a v mnoha ohledech byly zničeny i známé zajeté koleje, které nás vedly životem a dávaly alespoň základní pocit bezpečí.

autor textu: Mgr. Pavlína Sadilová, odborný garant projektu

...přečíst celý článek

KULATÉ STOLY

První veřejná akce projektu Rozum a Cit pro školy, resp. Rozum a Cit pro školy v Praze se konala ve dnech 22. ledna 2020 (pro Prahu) a 23. ledna 2020 (pro Středočeský kraj) v konferenčním sále Boutique hotelu ABSOLUTUM v Praze.

Přes aktuální chřipkovou epidemii a závěrečné klasifikační porady ve školách se první oficiální představení projektu těšilo velkému zájmu potenciálně spolupracujících škol i návazných organizací. Na každém z kulatých stolů se sešlo okolo 30 účastníků. Naším hlavním záměrem bylo seznámit posluchače s konceptem a principy představovaného projektu, který si klade za cíl komplexně podpořit děti s problémy v učení a chování ve škole a jejich rodiny, resp. ověřit, zda zavedení cílené podpory těchto dětí povede k eliminaci identifikovaných problémů a i ke zlepšení kvality života a spokojenosti těchto dětí a jejich rodin...

autor textu: Mgr. Pavlína Sadilová, odborný garant projektu

...přečíst celý článek

Povinná publicita projektu

Image

Webové stránky vznikly v rámci projektu
Rozum a Cit pro školy CZ.03.2.X/0.0/0.0/17_076/0011465

© 2020 Rozum a Cit, z. s.