opz barevne 72dpi

Kompetenční model a jeho využití

V rámci projektu Rozum a Cit pro školy a Rozum a Cit pro školy v Praze byl vypracován komplexní kompetenční model pro vyškolené pedagogické pracovníky a odborné garanty pro školy.

Hlavním cílem kompetenčního modelu je nastavení a vymezení dílčích kompetencí, znalostí a dovedností, kterých by měli lidé na určených pracovních pozicích dosahovat. Zároveň se jedná o důležitý nástroj, který umožňuje nastavení dílčích cílů v oblasti odborných znalostí, měkkých dovedností a osobního rozvoje.

Kompetenční modely se vyplňují s pedagogy a odbornými garanty v počátku projektu, tedy na začátku období, kdy se zahajují individuální intervence s dětmi, aby se identifikoval aktuální stav a definovaly případné nedostatky či potřeby.

Přestože byl kompetenční model vypracován do velkých detailů a zahrnuje skvělý přehled jednotlivých oblastí pro individuální rozvoj, pro potřeby projektu se budeme soustředit především na klíčové parametry, jako jsou komunikační dovednosti, schopnost naslouchat, práce s edukačně terapeutickým balíčkem apod.

Zhodnocení nastavených cílů jednotlivých pracovníků bude probíhat v průběhu června, kdy dojde k postupnému ukončování intervencí s dětmi. Na plnění cílů bude tedy jen velmi krátké období, cca 5–6 měsíců, z tohoto důvodu je důležité soustředit se pouze na nejdůležitější body kompetenčního modelu tak, aby jednotlivé cíle byly jak motivační, tak realistické a dosažitelné.

 

VELKÝ PŘÍNOS KOMPETENČNÍHO MODELU VNÍMÁME V NÁSLEDUJÍCÍCH OBLASTECH:

- vyškolení pedagogičtí pracovníci i odborní garanti si mohou díky detailnímu popisu dílčích kategorií kompetenčního modelu lépe uvědomit, na jaké úrovni se nachází a čeho se jim již podařilo v rámci profesního růstu dosáhnout. Toto uvědomění může nepřímo ovlivnit sebevědomí a vnitřní motivaci k dalšímu růstu

- v rámci vyplňování kompetenčního modelu dochází také k hlubšímu uvědomění, v jakých dalších oblastech se může dotyčný člověk dále rozvíjet nejen během probíhajícího projektu

- v rámci vedení procesu týkající se kompetenčního modelu bude primárně využíván koučink, jako velice účinný a efektivní nástroj vedení rozhovoru, který umožní identifikovat aktuální potřeby, nastavit priority, dobře zacílit směr dalšího rozvoje a stanovit konkrétní, reálné kroky k naplnění

- během rozhovorů a hlubšího dotazování nad kompetenčním modelem mohou vyvstav důležité poznatky a podněty, které mohou vést k důležitým změnám jak u konkrétního pracovníka, se kterým je rozhovor veden, zároveň mohou být velice přínosné pro účely projektu, ale i pro konkrétní školu, kam příslušný vyškolený pedagogický pracovník spadá

Možnosti využití kompetenčního modelu jsou opravdu široké. My se momentálně zaměřujeme na výše uvedené body, které v rámci projektu hodnotíme jako nezbytné, účelné a silně podporující osobní i profesní rozvoj jednotlivých účastníků projektu.

Autor textu: Mgr. Petra Flemrová, odborný garant pro školy

Povinná publicita projektu

Image

Webové stránky vznikly v rámci projektu
Rozum a Cit pro školy CZ.03.2.X/0.0/0.0/17_076/0011465

© 2020 Rozum a Cit, z. s.