opz barevne 72dpi

Důležitá role odborných garantů pro školy

Máme již za sebou několik měsíců intenzivní práce ve školách a stále pokračujeme se stejnou motivací a zapálením. Již nyní můžeme konstatovat, že vyškolení pedagogičtí pracovníci úžasným způsobem rozvinuli své profesní i osobní kompetence, které nabyli nejen v průběhu pomáhajících rozhovorů s dětmi.

Jak již bylo v minulých měsících několikrát zmíněno, přínosy projektu Rozum a Cit pro školy jsou zcela značné a kladné ohlasy na probíhající práce neustále přibývají. Jeden z faktorů, který se ukazuje jako velice přínosný a užitečný pro práci vyškolených pedagogických pracovníků je aktivní a pravidelná spolupráce s odbornými garanty pro školu. Odborní garanti průběžně poskytují konzultace, poradenství, koučink a intervize, které mají za cíl maximálně podpořit pedagogy v jejich nové roli v rámci projektu.

 

Odborní garanti pro školu jsou bohatě vybaveni odbornými znalostmi a osobními zkušenostmi v dané problematice a do celkového procesu přináší velice kvalitní know-how a velký přesah. Stejně jako vyškolení pedagogičtí pracovníci také odborní garanti prošli v rámci projektu nezbytnými školeními, které ještě více rozšířily jejich kompetence a obohatily jejich dosavadně nabyté znalosti a životní zkušenosti. Velice nás těší, že ohlasy na tuto podporu jsou tak pozitivní.

MEZI HLAVNÍ PŘÍNOSY ODBORNÝCH GARANTŮ VYŠKOLENÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI UVÁDÍ:

- poskytování odborných konzultací pro práci s dětmi

- aktivace a rozvoj vnitřní motivace

- zvědomování silných stránek a zdrojů pedagogů

- přinášení zajímavých podnětů, informací a nových způsobu smýšlení nad danou problematikou

- individuální podpora, možnost pravidelného sdílení, konzultování jednotlivých případů

- rozvoj vnitřního potenciálu

- předání nových nástrojů a metod pro práce se sebou samým i s druhými

Role odborného garanta pro školu se ukazuje jako klíčová v celém procesu. Dodávají pedagogům silnou podporu a pocit „nejsem na to sám“ a jejich přínos je nedocenitelný. Velký přínos vidíme především ve skutečnosti, že odborní garanti pro školy rozvíjí pedagogy nejen po odborné stránce, ale ve velkém rozsahu také v osobní rovině.

Odborní garanti pro školu hodnotí spolupráci s jednotlivými pedagogy jako velmi zajímavou, inspirující a obohacující. Je pro ně důležité vnímat, že jejich práce má SMYSL a že mohou být UŽITEČNÍ, což je velice silný aktivátor jejich vnitřní motivace. Uvědomují si, že se úspěšná podpora a rozvoj pedagogů kladně promítne do procesu pomáhajících rozhovorů s dětmi.

Autor textu: Mgr. Petra Flemrová, odborný garant pro školy

Povinná publicita projektu

Image

Webové stránky vznikly v rámci projektu
Rozum a Cit pro školy CZ.03.2.X/0.0/0.0/17_076/0011465

© 2020 Rozum a Cit, z. s.